សេចក្តីជូនដំណឹង ការធ្វើដំណើរកំសាន្តសំ&# 관리자
Date 2013-01-06 15:21:15   |   Hit 275   |   IP 106.240.35.36

សេចក្តីជូនដំណឹង ការធ្វើដំណើរកំសាន្តសំរាប់ រដូវរងារ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

(រយៈពេលជូនដំណឹង៖ ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី ១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៣)

 

ទីកន្លែង  ផ្ទះបុរាណរបស់ប្រជាជនកូរ៉េ និង ភោជនីយដ្ឋានកូរ៉េ ខារីប៊ីន (ស្ប៉ា)

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៧ ខែមករា

តម្លៃ                ៥៥,០០០ វ៉ុន (សំរាប់ការចុះឈ្មោះចូលរួម)

រយៈពេលធ្វើដំណើរ ប្រហែលជា ២ម៉ោង (៧៨.៥២ គ.ម)

 

គម្រោងពេលវេលា

07:30 ~ 08:00:        ជួបជុំគ្នា (មជ្ឈមណ្ឌល គាំពារជនបរទេសរស់នៅក្នុងតបន់ គីមផូ)

08:00 ~ 10:30:        ចេញដំណើរ (មជ្ឈមណ្ឌល ផ្ទះបុរាណរបស់ប្រជាជនកូរ៉េ)

11:00 ~ 13:30:        បញ្ជរត្រួតពិនិត្យ នៃ ផ្ទះបុរាណរបស់ប្រជាជនកូរ៉េ

13:30 ~ 14:20:        ចេញដំណើរ (ផ្ទះបុរាណរបស់ប្រជាជនកូរ៉េ ភោជនីយដ្ឋានកូរ៉េ ខារីប៊ីន)

14:30 ~ 17:30:        សំរាកលំហែកាយក្នុងស្ប៉ា នៃ ភោជនីយដ្ឋាន កូរ៉េ ខារីប៊ីន

17:30 ~ 19:30:        ការវិលត្រលប់មកផ្ទះវិញ

  댓글/답변글
  작성자   Passtotal: 22 , 2/3 page
번호 제목 작성자 작성일 조회
សេចក្តីជូនដំណឹង ការធ្វើដំណើរកំសាន្តសំ&# 관리자 2013-01-06 276
12 វិធីបុណ្យ 이수정 2013-03-31 54
11 បុណ្យព្រ:ចន្ចពេញវង់ ដលតនឹ្ដ 2013-03-24 69
10 វិធីបុណ្យសំរាប់ផនផាតិ 이수정 2013-03-24 66
9 កនែ្លងកេ្មងលេងនិងរៀន 이수정 2013-03-21 67
8 បន្ចប់រេ្យនកំព្យួទរ៏ 이수정 2013-03-21 63
7 ប​ន្ចប់រេ្យនភាសាកូរេ់ 이수정 2013-03-21 58
6 알선장 이 수 정 2013-03-19 57
5 한글기초 캄보디아판 피터최 2013-02-21 81
4 សេចក្តីជូនដំណឹង ការធ្វើដំណើរកំសាន្តសំ&# 관리자 2013-01-06 275
3 photo... cambodia 2012-12-27 59
1 2 3